AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES)

 • OBJECTE
 • DADES IDENTIFICATIVES
 • USUARIS
 • ÚS DEL PORTAL
 • PROTECCIÓ DE DADES
 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 • EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
 • MODIFICACIONS
 • ENLLAÇOS
 • DRET D’EXCLUSIÓ
 • GENERALITATS
 • MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
 • LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

OBJECTE

ALL IN AGENCY MARKETING SOLUTIONS S.L., responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de su uso.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

ALL IN AGENCY MARKETING SOLUTIONS S.L. se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente su publicación en el sitio web de ALL IN AGENCY MARKETING SOLUTIONS S.L.ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L., responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions del seu ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la seva publicació en el lloc web de ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L.

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web és ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L., amb domicili en C/ Almogàvers 180, 08018 de Barcelona a aquest efecte en, número de C.I.F.: B- 65865610. Correu electrònic de contacte: hello@allinagency.com

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals de proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L., farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment. ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. posa a la disposició dels usuaris la política de privacitat de l’entitat informant els usuaris respecte als següents aspectes:

• Dades del Responsable del tractament.
• Dades tractades.
• Finalitat del tractament.
• Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
• Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per a exercitar-los.
• Fitxer en el qual s’emmagatzemen

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. i que pogués aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests. ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat de ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. Tots els drets reservats. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic hello@allinagency.com

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho. ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. El lloc web de ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

MODIFICACIONS

ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre ALL IN AGENCY MÀRQUETING SOLUTIONS S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

POLÍTICA DE COOKIES

Cookies:què són? Quins utilitzem i amb quin propòsit?

El Lloc web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers creats en el navegador de l’usuari per a registrar la seva activitat en el Lloc web i permetre-li una navegació mes fluida i personalitzada.

La utilització de les cookies té com a finalitat exclusiva recordar les preferències de l’usuari (idioma, país, va iniciar de sessió, característiques del seu navegador, informació d’ús de la nostra Web, etc.)

Aquestes cookies poden ser utilitzades per a reconèixer als usuaris que s’hagin registrat i poder oferir-los un millor servei i més personalitzat.

Així mateix poden ser utilitzades per a obtenir informació sobre la data i hora de l’última visita de l’usuari, mesurar alguns paràmetres de trànsit dins del propi site i estimar el nombre de visites realitzades, per a poder enfocar i ajustar els serveis de forma més efectiva.

Normalment els llocs web utilitzen les cookies per a obtenir informació estadística sobre les seves pàgines Web. Tingui en compte que recollim dades sobre el seu moviment i ús de la nostra Web com a dades estadístiques, no personals. (*)

(*) La informació obtinguda a través d’aquestes cookies, referida a l’equip de l’usuari, podrà ser combinada amb les seves dades personals només si vostè està registrat en aquest lloc web.
allin agency_, a través del nostre Web utilitza les següents cookies:anònima sobre la navegació dels usuaris pel lloc web amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i ors dades estadístiques similars.- Centre de privacitat de Google
– Complement d’inhabilitació de Google Analytics

Cookie Nom Propòsit Mes informació
Google Analytics __utma
__utmb
__utmc
__utmz

 

Per a utilitzar aquest Lloc web no resulta necessària la instal·lació de cookies. L’usuari pot no acceptar-les o configurar el seu navegador per a bloquejar-les i, en el seu cas, eliminar-les.

Pot trobar les instruccions en la configuració de seguretat en el seu navegador Web.

Exemples:

 • Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines > Opcions d’Internet > Privacitat > Configuració.
 • Si utilitza Firefox, en l’opció de menú Eines > Opcions > Privacitat > Cookies.
 • Si utilitza Google Chrome, en l’opció de menú Configuració > Privacitat
 • Si utilitza Safari, en l’opció de menú Preferències > Seguretat

Pot fer ús de la secció “Ajuda” que trobarà en la barra d’eines de la majoria de navegadors per a canviar els ajustos del seu ordinador, no obstant això, algunes de les característiques dels nostres serveis en línia poden no funcionar o poden resultar més complicades o lentes d’accedir si rebutja totes les cookies.

Molts navegadors permeten activar una manera privada mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquesta manera privada pot tenir diferents noms, a baix pot trobar una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms d’aquesta “manera privada”:

Si us plau, llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per a conèixer més sobre com activar la “manera privada”. Podrà continuar visitant la nostra Web encara que el seu navegador estigui en “manera privada”, no obstant això, l’experiència d’usuari pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar.

En cas que s’utilitzi una configuració de seguretat mitjana o baixa que permeti la instal·lació automàtica de cookies en navegar pel nostre website, considerarem que consent tàcitament la seva instal·lació.